Skip links

Dla Akcjonariuszy

Strona główna » Dla Akcjonariuszy

Informacja z dnia 18 czerwca 2021 roku:

Zarząd Cube Group S.A. w Warszawie, KRS nr 0000306712, niniejszym ogłasza w trybie art. 359 § 3 KSH, że z uwagi na fakt zakupu akcji własnych, dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2021r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o umorzeniu 1.190.872 akcji Spółki zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym 750.000 akcji serii A o numerach od A-4.100.001 do A-4.850.000, oraz 440.872 akcji imiennych serii C o numerach od C-2.410.104 do C-2.850.975. Umorzenie Akcji nastąpiło w trybie określonym w art. 359 § 1 Ksh jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. Umorzenie Akcji odbyło się poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 119.087,20 zł, zgodnie z art. 360 § 1 Ksh. Umorzenie Akcji nastąpiło z zastosowaniem regulacji art. 360 § 2 pkt 2) Ksh bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z art. 348 § 1 Ksh i pokrycia nabycia Akcji ze środków własnych Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpiła na podstawie odrębnej uchwały nr 2 z 19 października 2021 r. podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z rejestracją zmiany statutu w tym zakresie w toku.


Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki Cube Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Puławska 99A, 02-595 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 17.00.