POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona główna

I. Polityka Prywatności

1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych osobowych, za pośrednictwem strony internetowej www.cubegroup.pl (dalej: „Strona internetowa”) przez CUBE GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (02-595), ul. Puławska 99A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306712, (dalej jako: „Cube” lub „Administrator”) oraz sposób ich przetwarzania.

2. Administratorem danych osobowych jest Cube.

3. Kontakt z Cube możliwy jest pod następującym adresem mailowym: biuro(at)cubegroup.pl

4. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod(at)cubegroup.pl

5. Cube, w celach i na podstawach określonych w poniższych częściach Polityki Prywatności stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez Cube dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Cube do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.

6. Cube stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Definicje:

Użytkownik: osoba, w stosunku do której administratorem danych osobowych jest Cube.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

7. Dane osobowe zebrane przez Cube są przetwarzane w następujących celach:

a) odpowiedzi na pytania zawarte poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie internetowej;

b) podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (np. przedstawienie oferty usług Cube);

c) podjęcia działań przed zawarciem umowy z podmiotem, w imieniu którego występuje Użytkownik (np. przedstawienie oferty usług Cube);

d) w przypadku zawarcia umowy z Cube – wykonania umowy z Użytkownikiem lub umowy z podmiotem, w imieniu którego występuje Użytkownik.

e) w stosunku do danych podanych za pomocą formularza kontaktowego, dane Użytkowników będą przetwarzane w celach marketingowych własnych CUBE tj. w celach przesyłania ofert handlowych w formie wiadomości mailowych, dotyczących produktów i usług Cube jak również informacji o warsztatach, konferencjach oraz wszelkich inicjatywach organizacyjnych Cube.

f) w celach marketingowych usług własnych Cube opartych na technologii plików cookie oraz pozostałych rodzajów technologii dotyczących uzyskania dostępu do informacji zapisanych w urządzeniu Użytkownika (np. komputer) w tym w celach profilowania polegającego na budowaniu profili konsumenckich w oparciu o zachowania Użytkowników na stronach internetowych należących do Cube. Profilowanie pozwala Cube, na dostosowywanie treści reklamowych w tym przesłanych newsletterów oraz reklamy wyświetlanej na odwiedzanych przez Użytkowników stronach internetowych, do indywidulanych zainteresowań Użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.

8. Na podstawie wykonywania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby będącej stroną tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzamy dane o których mowa w pkt. 7: b) oraz d) niniejszej Polityki.

9. Na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gromadzimy następujące rodzaje danych:

a) dane, o których mowa w pkt. 7: a, c, e oraz d). W stosunku do pkt 7: d) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora gromadzimy dane osób, które nie są stroną umowy lecz ich dane zostały podane do celów kontaktowych przez podmiot, który zawarł z Cube umowę.

b) dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach internetowych administrowanych przez Cube;

c) „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia – wykorzystywane na stronach internetowych administrowanych przez Cube (;

d) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług– wykorzystywane na stronach internetowych administrowanych przez Cube

10. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 9 lit. b), c) oraz d) powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia serwisów administrowanych przez Cube oraz w celu prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników.

11. Za zgodą Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), gromadzone są dane, o których mowa w pkt. 7 f), w ramach wskazanych w tym punkcie celów gromadzimy następujące rodzaje danych:

a) informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Użytkownika z systemem teleinformatycznym Cube w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie;

b) lokalizacja Użytkownika na podstawie jego adresu IP;

c) „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań;

d) oprócz plików cookie, Cube używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane;

12. Podstawą prawną operacji przetwarzania danych o których mowa w pkt. 11 jest zgoda Użytkownika, udzielona na przetwarzanie danych w ww. celach. Użytkownicy są proszeni o wyrażenie zgody przy wejściu na stronę internetową administrowaną przez Cube. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem ustawowym lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowanie treści reklamowych do Twoich preferencji.

13. Ponadto Cube może wykorzystywać gromadzone dane:

a) do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach usług świadczonych przez Cube, jak również w celu ich doskonalenia;

b) do tworzenia nowych usług;

c) do ochrony praw Cube;
jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Cube (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu Użytkownika (cookie oraz pozostałe dane wskazane w pkt 11 Polityki Prywatności)

14. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.

15. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób aby blokować ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie – w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia – informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować brak możliwości dostosowania treści reklamowanych do twoich preferencji.

IV. Odbiorcy Danych

16. Dane osobowe Użytkowników przekazujemy następującym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora: partnerom technologicznym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi rozwoju i pielęgnacji oprogramowania; systemy analityczne i trackingowe, lLocal Storage i chmury.

17. Cube gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym niż ww. podmiotom, chyba, że:

a) obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Cube lub rozstrzyganiu sporów; lub

b) Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

18. Cube dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

19. Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych:

d) jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

f) możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

h) prawo do przenoszenia danych:

i) masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

j) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

k) jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

l) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

20. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod(at)cubegroup.pl

VI. Okres przetwarzania danych Użytkowników

21. Twoje dane będą przetwarzane:

a) przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II Polityki Prywatności

b) do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w zakładce „Prawa Użytkowników”, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji lub obrony/dochodzenia roszczeń.

c) w przypadku, gdy jesteś naszym Klientem lub przedstawicielem Klienta – do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z umowy, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji;

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

22. Cube stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Cube danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Cube dostęp do danych osobowych Użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez Cube. Cube regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Cube współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

VIII. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe tak aby Użytkownicy podlegali decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

23. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

24. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Cube będzie informować.