Home > Słownik > ROI

ROI

Co to jest ROI?

ROI (skrót od Return On Investment) to wskaźnik rentowności inwestycji, który pozwala zmierzyć efektywność działań danego przedsiębiorstwa bez względu na jego strukturę majątku. ROI jest sposobem na obliczenie kwoty zwrotu z inwestycji w odniesieniu do jej kosztów.

Jak obliczyć zwrot z inwestycji?

W celu obliczenia ROI, zysk lub zwrot z kampanii należy podzielić przez jej koszt i pomnożyć przez 100%, by otrzymać wynik w procentach. Współczynnik ROI może być dodatni lub ujemny. Jeżeli jest ujemny, inwestycja jest nieopłacalna.

Obliczanie wskaźnika ROI to szczególnie przydatne rozwiązanie w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych w Google Ads. Analiza ta daje możliwość obliczenia zysku netto, jaki uzyskuje się po odjęciu kosztów. Dlatego też wskaźnik ROI pozwala osobie zarządzającej sklepem internetowym dowiedzieć się, ile faktycznie zysku generują reklamy. To równocześnie świetny sposób na lepsze rozdysponowanie budżetu marketingowego, co w rezultacie zwiększa efektywność i sprzedaż.

Czy wskaźnik ROI zawsze się sprawdza?

Należy pamiętać, że sposób liczenia ROI jest dość ogólny i nie uwzględnia takich czynników jak sezonowość, zmiany wartości pieniądza czy dodatkowe koszty, które trzeba ponieść (np. wynagrodzenia dla pracowników). Dlatego warto zawsze łączyć uzyskane dane z innymi miernikami, by uzyskać szerszy obraz efektywności prowadzonych działań.