Zarządzanie strategiczne - Cube Group
Home > Blog > Strategia marketingowa > Wprowadź zarządzanie strategiczne w Twojej firmie i zacznij czerpać realne korzyści!

Wprowadź zarządzanie strategiczne w Twojej firmie i zacznij czerpać realne korzyści!

Zarządzanie strategiczne nie tylko umożliwia zdobycie przewagi nad konkurencją, ale także pozwala maksymalnie wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. Poznaj procesy i zastosuj je w swojej firmie, żeby zwiększyć zyski oraz mieć kontrolę nad tym, co się dzieje.

Co to jest zarządzanie strategiczne?

Zarządzanie strategiczne to proces ciągłego planowania, analizowania, monitorowania oraz oceny wszystkich procesów w organizacji, aby osiągać cele biznesowe. Strategiczne zarządzanie zasobami organizacji pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją, umożliwia również strategiczne zarządzanie marketingowe pozwalające na maksymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

Etapy zarządzania strategicznego

Proces zarządzania strategicznego dzielimy na pięć etapów.

  1. Identyfikacja
  2. Analiza
  3. Tworzenie
  4. Wykonanie 
  5. Ocena
Zarządzanie strategiczne - etapy

1. Identyfikacja to pierwszy etap zarządzania strategicznego, należy na początek wyznaczyć jasne, realistyczne cele przedsiębiorstwa. Powinno się zrozumieć misję i ogólny kierunek rozwoju, zastanowić się co firma chce osiągnąć i dlaczego. To etap, w którym można wyznaczyć zarówno cele długoterminowe jak i krótkoterminowe.

2. Analiza to etap, w którym należy zbadać kondycję firmy, zobaczyć co w firmie działa poprawnie, a co należy poprawić. Warto na tym etapie zasięgnąć opinii nie tylko pracowników, ale również klientów. Narzędziem, które ułatwi proces jest analiza SWOT, czyli identyfikacja słabych i mocnych stron organizacji oraz szans i zagrożeń. Można również skorzystać z analizy 5P, czyli pięciu sił Portera oraz z innych metod, zależnie od prowadzonej działalności i potrzeb.

3. Tworzenie planu działania po zebraniu potrzebnych informacji, to kolejny krok aby osiągnąć postawiony cel. To etap zarządzania strategicznego, na którym należy określić w jaki sposób i przy pomocy jakiej technologii oraz zasobów będzie można zrealizować plan.

4. Wykonanie planu strategicznego po jego zdefiniowaniu to faz działania. Na tym etapie wdrażane są elementy ustalone w poprzednim kroku.

5. Ocena działań to ostatni etap zarządzania strategicznego, należy tutaj zastanowić się, czy osiągnięto cel postawiony na samym początku. Warto również sprawdzić, czy procesy zostały odpowiednio wdrożone, a także czy należy wprowadzić zmiany w strategii.

Korzyści, które niesie ze sobą zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne oferuje szereg korzyści. Jednak najważniejsze to wieloletnie planowanie działań pomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji. Dzięki planowaniu wszystkie osoby w firmie wiedzą, jaki jest cel firmy i co należy zrobić, aby go osiągnąć.

Zarządzanie strategiczne - korzyści

Niezależnie od wielkości firmy wprowadzenie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie przynosi wiele korzyści organizacji nie tylko finansowych.

Korzyści płynące z wprowadzenia zarządzania strategicznego są długofalowe, pozwalają firmie się rozwijać, zwiększać zyski oraz wpływają na zadowolenie pracowników.

Jakie są elementy zarządzania strategicznego?

Najważniejsze elementy zarządzania strategicznego to analiza, projektowanie i wdrażanie strategii oraz jej kontrola. Trzeba przy tym pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak strategia uniwersalna, którą można zastosować w każdym przedsiębiorstwie. Stosując jednak te kluczowe elementy, można wprowadzić zarządzanie strategiczne w dowolnej firmie.

Analiza strategiczna – ocena otoczenia firmy

Nie można zacząć działać bez analizy dotychczasowych działań. To pierwszy krok, który przeprowadzony właściwie wpłynie na resztę wykonywanych zadań.

Analiza strategiczna ma na celu przeanalizowanie procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Dzięki wykonaniu analizy SWOT, SPACE, ASTRA, czy też innych można znaleźć mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Szczególnie istotne jest sprawdzenie nie tylko kondycji firmy wewnątrz, ale również pozycji wobec konkurencji.

Zaprojektowanie i wdrożenie strategii zarządzania

Wykorzystując dane z wykonanej analizy, należy wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa. Ważne jest tu wzięcie pod uwagę aktualnych trendów na rynku i dopasowanie się do nich. Kolejnym krokiem jest wdrożenie gotowej już strategii, angażując w to wszystkich pracowników organizacji.

Kontrola strategii 

Wprowadzenie strategii zarządzania to nie koniec działań, aby wiedzieć jak sprawdzają się wdrożone rozwiązania należy przeprowadzić kontrolę. Analizując, czy osiągnięte zostały cele strategiczne można sprawdzić w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo oraz co wymaga dalszego ulepszania. 

Warto pamiętać, że wszystkie elementy zarządzania strategicznego są równie ważne i łączą się ze sobą. Dzięki takiemu systemowi można zdobywać cele i osiągać sukcesy.

Zarządzanie strategiczne - elementy

Modele zarządzania strategicznego

Wyróżniamy dwa główne modele zarządzania strategicznego, pozwalające zaplanować działania firmy. 

Model strategiczny oparty na sztywnym podporządkowaniu danym analitycznym

Taki model stosują najczęściej duże korporacje, które ze względu na swoją pozycję na rynku maksymalizują zyski w każdym aspekcie swojej działalności. 

Pracownicy są podzieleni na zespoły, nad którymi znajduje się kadra kierownicza. Zadaniem osób zarządzających jest optymalizacja pracy oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Pozostali pracownicy mają wykonywać polecenia. Nad wszystkimi procesami czuwa zespół analityków, który na bieżąco wykorzystuje dane statystyczne, aby zwiększać produktywność.

Model strategiczny oparty na relacjach międzyludzkich i potrzebach pracowników

W tym modelu przedsiębiorstwo zorientowane jest na potrzeby pracowników. Sprawdza się aktualne potrzeby wewnątrz firmy oraz na rynku pracy, dostosowując organizację tak, aby oferować, jak najlepsze warunki pracy dla każdego pracownika. W efekcie osoby zatrudnione są bardziej wydajne i chętnie wprowadzają innowacje, które poprawiają kondycję firmy.

Nadzorowanie i kontrolowanie strategii

Planowanie strategiczne pozwala osiągać postawione cele biznesowe. Jednak należy pamiętać, że wszystkie procesy wymagają kontroli strategicznej. Pozwala to sprawdzić, czy zostały spełnione cele planowania strategicznego, a także, czy strategia została prawidłowo przygotowana, przeprowadzona oraz zaimplementowana w organizacji. 

Nadzorowanie i kontrola to doskonały sposób, aby sprawdzić, czy opracowanie strategii zostało przeprowadzone zgodnie  z procedurami i metodami. Można także zobaczyć, czy analizy strategiczne są wiarygodne i szczegółowe oraz, czy sama strategia została skutecznie wdrożona. A także czy uzyskano oczekiwane rezultaty, ponieważ to one są istotą strategii i zarządzania strategicznego.

Przykłady zarządzania strategicznego

Przykładem zarządzania strategicznego może być uczelnia wyższa, która założyła w procesie zarządzania strategicznego, że w ciągu najbliższych czterech lat zwiększy liczbę studentów oraz wskaźniki ukończenia nauki. Celem organizacji jest, aby była rozpoznawalna i wybierana przez studentów jako jedna z pięciu najlepszych prywatnych uczelnie w Polsce, dzięki czemu osiągnie większe zyski.

Uczelnia, aby spełnić założenie, ustaliła, że będzie tworzyć nowoczesne sale lekcyjne oraz zatrudniać najbardziej wykwalifikowanych wykładowców w kraju. Ponadto przeznaczono budżet na strategiczne działania marketingowe, które pozwolą na zwiększenie liczby studentów. Okresowo przeprowadzana jest również kontrola strategii i dokonywane są w niej zmiany wynikające z potrzeb rynku.

Jaka jest istota zarządzania strategicznego? Co warto zapamiętać?

Co jest najważniejsze w zarządzaniu strategicznym? Przede wszystkim należy pamiętać, że to nieustający proces, który wymaga ciągłego udoskonalania, by efektywnie realizować założone cele biznesowe. Jego podstawą jest więc analiza i wyciągane dzięki niej wnioski przedkładane na działania.

Poszczególne fazy zarządzania strategicznego, precyzyjnie opisane powyżej – identyfikacja kierunku, w którym zmierza przedsiębiorstwo, analiza kondycji i sposobu jego funkcjonowania, określenie, za pomocą jakich narzędzi będzie można realizować plan, wcielanie go w życie firmy oraz ewaluacja wykonanych działań, stanowią instrukcję pokazującą, w jaki sposób wdrożyć ten rodzaj kierowania w organizacji.

Jakie korzyści niesie za sobą zarządzanie strategiczne? Dzięki konkretnemu planowaniu każdy członek firmy wie, jaki jest cel jego działań i jak je wykonywać, by przynosiły efekty. Gwarantuje to pracownikom spójność oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Ponadto zarządzanie strategiczne przekłada się na budowanie przewagi konkurencyjnej i zrównoważony wzrost, a co za tym idzie – zwiększenie dochodów firmy. 

Istnieją dwa podejścia do zarządzania strategicznego. Pierwszym jest model oparty na sztywnym podporządkowaniu się do wniosków płynących z danych analitycznych. W tym modelu dowództwo sprawuje kadra zarządzająca i analitycy. Drugi to model strategiczny oparty na relacjach międzyludzkich i potrzebach pracowników, gdzie istotą jest skupienie się na potrzebach członków organizacji.

To, jaki wzór najlepiej zastosować w danej firmie, zależy często od jej wielkości. W małych przedsiębiorstwach sprawdza się model oparty na relacjach ludzkich i potrzebach pracowników, gdzie szybko można zidentyfikować wymagania poszczególnych członków zespołu. 

Z kolei w korporacjach łatwiej postawić na model zbudowany na podstawie danych analitycznych, by każdy miał jasność co do wykonywanych obowiązków. Decyzję na temat tego, który z modeli bardziej pasuje do przedsiębiorstwa, powinien podjąć zarząd.

Teraz już wiesz, czym jest i na czym polega zarządzanie strategiczne. Jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić ten temat, skontaktuj się z nami!

Karolina Grześkowiak

Karolina Grześkowiak

Digital Marketing Specialist

W Cube Group od 2022 roku. Z marketingiem zawodowo związana od 2017 roku. Swoje doświadczenie zdobywała w agencjach marketingowych oraz firmach jako Marketing Specialist. Specjalizuje się w planowaniu długofalowych działań marketingowych. Pracowała z takimi markami jak Atlas, Hyal-Drop, Golden Rose, czy Catering Pyszna Fabryka. Lubi nowe wyzwania i ciągle poszerza swoją wiedzę.